خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1527169430' WHERE `option_name` = '_transient_timeout__redux_activation_redirect'

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1' WHERE `option_name` = '_transient__redux_activation_redirect'

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1527169400.7332150936126708984375', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '' WHERE `option_name` = 'rewrite_rules'

مقاله بازی - این بخش برای نقد و بررسی و توضیحات بازی میباشد.بخش مقاله هملو
می 24, 2018

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_top_menu_left10619', '1527255801', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_top_menu_left10619', '<ul id=\"menu-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87\" class=\"top-nav mom_visibility_desktop\"><li id=\"menu-item-11054\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-11054\"><a href=\"http://helmo.ir/contact-us/\">تماس با ما</a></li>\n<li id=\"menu-item-3224\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3224\"><a href=\"http://helmo.ir/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7-alexa/\">alexa</a></li>\n<li id=\"menu-item-20293\" class=\"menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-post_format menu-item-20293\"><a href=\"http://helmo.ir/type/video/\">ویدیو</a></li>\n<li id=\"menu-item-23665\" class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-23665\"><a href=\"http://helmo.ir/varzesh\">اخبار ورزشی</a></li>\n<li id=\"menu-item-28\" class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-28\"><a href=\"http://helmo.ir\">خانه</a></li>\n</ul>', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_top_mobile_menu_left10619', '1527255801', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_top_mobile_menu_left10619', '<ul id=\"menu-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-1\" class=\"device-top-nav\"><li class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-11054\"><a href=\"http://helmo.ir/contact-us/\">تماس با ما</a></li>\n<li class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3224\"><a href=\"http://helmo.ir/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7-alexa/\">alexa</a></li>\n<li class=\"menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-post_format menu-item-20293\"><a href=\"http://helmo.ir/type/video/\">ویدیو</a></li>\n<li class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-23665\"><a href=\"http://helmo.ir/varzesh\">اخبار ورزشی</a></li>\n<li class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-28\"><a href=\"http://helmo.ir\">خانه</a></li>\n</ul>', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1527255802' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_mom_news_ticker'

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = ' \n <div class=\"breaking-news\">\n <div class=\"the_ticker\" >\n <div class=\"bn-title\"><span>مطالب تصادفی</span></div>\n <div class=\"news-ticker \" data-timeout=\"7000\">\n <ul>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b3/\">مقاوم سازی ساختمان &#8211; شرکت آرین تیس</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d9%86/\">معبد سفید تایلند ، وات رونگ خون</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/\">نرم افزار مدیریت قراردادها &#8211; مدیریت پیمان</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%a7%d8%af%d8%ba%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%db%8c/\">ادغام موسسه افضل توس و بانک دی</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%85%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%85/\">کدام موسسه مجوز می گیرد؛ تهرانفر پاسخ می گوید</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/\">وام بدون سپرده فوری</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%a7/\">تایلند ، کشور زیبایی ها</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%86%d9%85%d8%a7-%da%86%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7/\">رنگ نما چه جایگاهی در بین صنیاع پوششی ساختمان دارد؟</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%85%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88-%d8%9f-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%ad-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%db%8c/\">ماکیاتو یا اسپرسو ؟ کدام را ترجیح می دهید؟</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-2-7-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%aa-7/\">تاکنون 2.7 میلیون گوشی گلکسی نوت 7 تحویل گرفته شده است &#8230;</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/laziness-mind/\">علایم ذهن تنبل چیست ؟</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/\">سیستم عامل جدید گوگل «سیستم عامل اینترنت اشیا»</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-walking-dead/\">نمرات فصل سوم بازی The Walking Dead منتشر شد</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-killer-instinct/\">اضافه شدن شخصیت جدید در بروزرسانی جدید بازی Killer Instinct</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-no-mans-sky/\">جدیدیترین بروزرسانی نسخه رایانه‌های شخصی بازی No Man’s Sky منتشر شد</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-dino-frontier-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-psvr/\">رونمایی بازی واقعیت مجازی Dino Frontier برای پلی استیشن VR</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%a7/\">اطلاعات گوشی های جدید موتورولا به بیرون درز کرد</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/diet/\">5 خوراکی که رژیم غذایی ضد پیری را تشکیل میدهند</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/vitamin-b-12/\">از فواید ویتامین B۱۲ چه می‌دانید؟</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/scary-valley/\">درّه ترسناک در مکزیک</a></li>\n </ul>\n </div> <!--news ticker-->\n </div>\n <span class=\"current_time\"><span></span> </span>\n </div> <!--breaking news-->\n' WHERE `option_name` = '_transient_mom_news_ticker'

مقاله بازی : « Article gaming »

 

Article gaming

مقاله بازی

صنعت ساخت بازی های ویدیویی و رایانه ای، در حال حاضر، به گسترده ترین و سودآورترین حرفه ها در صنعت سرگرمی کودکان تبدیل شده است.

بازی های الکترونیکی در عین آن که خود دارای شبکه، سایت های مخصوص و گروه های گفت وگو و صحبت « چت » در اینترنت هستند، به صورت مجموعه ای صوتی و تصویری « برنامه های ویدیویی و تلویزیونی » به دیگر رسانه ها منتقل شده اند.

همچنین به دلیل گسترش فناوری ها، می توانیم در آینده منتظر امکان بازی با ابزارهای جدیدتر نیز باشیم. استفاده از

بازی های الکترونیکی از طریق تلویزیون، دستگاه های جیبی و رایانه های شخصی، هم اکنون به تلفن همراه، رایانه های

جیبی و گیرنده های دیجیتال تلویزیونی نیز کشیده شده است.

محتوای بازی ها به سرعت در حال تغییر است و با کاربردهای گرافیکی و به دلیل جاذبه ای که در آنها نهفته است، روز به روز واقعی تر به نظر رسیده، نظر کودکان و نوجوانان بیشتری را به خود جلب می نمایند.

در این بین، رقابتی که بین شرکت ها و تولید کنندگان مختلف در تصاحب هرچه بیشتر بازار فروش به وجود آمده، آنها را بر آن داشته که با ارائة بازی های هر چه جالب تر و مهیج تر، سود بیشتری را به خود اختصاص دهند و متأسفانه موضوعی که در این آشفتگی بازار مورد توجه نیست، همان جنبه های اخلاقی و تربیتی مشتریان این بازی ها، یعنی کودکان است.

گرچه بیشتر تحقیقات مربوط به بازی های الکترونیکی، از اواسط دهه 1990م. آغاز شده است؛ اما متأسفانه در کشور ما با وجود زیرساخت های فرهنگی و باورهای مذهبی متفاوت با کشورهای سازندة این گونه بازی ها، تحقیقات کافی در مورد اثرات بازی های رایانه ای و پیامدهای اجتماعی آنها صورت نگرفته است.

 

 

مقاله بازی

Article gaming For helmo.ir

مقاله های مربوط به بازی های کامپیوتری و موبایل ها

استفاده از مطالب سايت هلمو با ذکر منبع بلا مانع است.