خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1527169639' WHERE `option_name` = '_transient_timeout__redux_activation_redirect'

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1' WHERE `option_name` = '_transient__redux_activation_redirect'

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1527169609.1655209064483642578125', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '' WHERE `option_name` = 'rewrite_rules'

دانستنی های جنسی بایگانی - صفحه 3 از 3 - مجله اینترنتی - هلمو
می 24, 2018

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_top_menu_left17170', '1527256009', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_top_menu_left17170', '<ul id=\"menu-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87\" class=\"top-nav mom_visibility_desktop\"><li id=\"menu-item-11054\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-11054\"><a href=\"http://helmo.ir/contact-us/\">تماس با ما</a></li>\n<li id=\"menu-item-3224\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3224\"><a href=\"http://helmo.ir/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7-alexa/\">alexa</a></li>\n<li id=\"menu-item-20293\" class=\"menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-post_format menu-item-20293\"><a href=\"http://helmo.ir/type/video/\">ویدیو</a></li>\n<li id=\"menu-item-23665\" class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-23665\"><a href=\"http://helmo.ir/varzesh\">اخبار ورزشی</a></li>\n<li id=\"menu-item-28\" class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-28\"><a href=\"http://helmo.ir\">خانه</a></li>\n</ul>', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_top_mobile_menu_left17170', '1527256009', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_top_mobile_menu_left17170', '<ul id=\"menu-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-1\" class=\"device-top-nav\"><li class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-11054\"><a href=\"http://helmo.ir/contact-us/\">تماس با ما</a></li>\n<li class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3224\"><a href=\"http://helmo.ir/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7-alexa/\">alexa</a></li>\n<li class=\"menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-post_format menu-item-20293\"><a href=\"http://helmo.ir/type/video/\">ویدیو</a></li>\n<li class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-23665\"><a href=\"http://helmo.ir/varzesh\">اخبار ورزشی</a></li>\n<li class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-28\"><a href=\"http://helmo.ir\">خانه</a></li>\n</ul>', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1527256009' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_mom_news_ticker'

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = ' \n <div class=\"breaking-news\">\n <div class=\"the_ticker\" >\n <div class=\"bn-title\"><span>مطالب تصادفی</span></div>\n <div class=\"news-ticker \" data-timeout=\"7000\">\n <ul>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b3/\">مقاوم سازی ساختمان &#8211; شرکت آرین تیس</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d9%86/\">معبد سفید تایلند ، وات رونگ خون</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/\">نرم افزار مدیریت قراردادها &#8211; مدیریت پیمان</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%a7%d8%af%d8%ba%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%db%8c/\">ادغام موسسه افضل توس و بانک دی</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%85%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%85/\">کدام موسسه مجوز می گیرد؛ تهرانفر پاسخ می گوید</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/\">وام بدون سپرده فوری</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%a7/\">تایلند ، کشور زیبایی ها</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%86%d9%85%d8%a7-%da%86%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7/\">رنگ نما چه جایگاهی در بین صنیاع پوششی ساختمان دارد؟</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%85%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88-%d8%9f-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%ad-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%db%8c/\">ماکیاتو یا اسپرسو ؟ کدام را ترجیح می دهید؟</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-2-7-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%aa-7/\">تاکنون 2.7 میلیون گوشی گلکسی نوت 7 تحویل گرفته شده است &#8230;</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/laziness-mind/\">علایم ذهن تنبل چیست ؟</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/\">سیستم عامل جدید گوگل «سیستم عامل اینترنت اشیا»</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-walking-dead/\">نمرات فصل سوم بازی The Walking Dead منتشر شد</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-killer-instinct/\">اضافه شدن شخصیت جدید در بروزرسانی جدید بازی Killer Instinct</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-no-mans-sky/\">جدیدیترین بروزرسانی نسخه رایانه‌های شخصی بازی No Man’s Sky منتشر شد</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-dino-frontier-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-psvr/\">رونمایی بازی واقعیت مجازی Dino Frontier برای پلی استیشن VR</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%a7/\">اطلاعات گوشی های جدید موتورولا به بیرون درز کرد</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/diet/\">5 خوراکی که رژیم غذایی ضد پیری را تشکیل میدهند</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/vitamin-b-12/\">از فواید ویتامین B۱۲ چه می‌دانید؟</a></li>\n <li><i class=\"fa-icon-double-angle-left\"></i><a href=\"http://helmo.ir/scary-valley/\">درّه ترسناک در مکزیک</a></li>\n </ul>\n </div> <!--news ticker-->\n </div>\n <span class=\"current_time\"><span></span> </span>\n </div> <!--breaking news-->\n' WHERE `option_name` = '_transient_mom_news_ticker'

دانستنی های جنسی

استفاده از مطالب سايت هلمو با ذکر منبع بلا مانع است.